ਧਰਮ ਧਰਮ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ 
ਬੰਦੇ ਨੇਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇਂ
ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ
ਆਪਣੇਂ ਹੱਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ
 ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ...
                         
                      ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਫਤਿਹ
                                 94645-10678
                      

No comments:

Post a Comment